Shinagawa Ku, Tokyo To, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
³Ã™Ãƒ«Ã‚³Å»ºæ©ŸÃ€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ±Äº¬Æœ¬Ç¤¾ 141-8626
¹Ãªãƒ¼Ã‚¨Ãƒ Ã€€Ã‚¸Ãƒ£Ãƒ‘óÀ€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 141-8684
½Ã‹Ãƒ¼Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æœ¬Ç¤¾ 141-8680
œÅ·Å¥³Å­Å­¦É™¢ 140-8707
ĸ¸ç£¯Å»ºè¨­ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æœ¬Ç¤¾Ã€Æ±Äº¬Æ”¯Åº— 140-8680
Ǥ¾Å›£Æ³•Äººã€€Æ—¥Æœ¬Ç”ŸÈŠ±É€šÄ¿¡É…É”ō”ļš 140-8709
ϼˆÆ ªï¼‰Ã€€ÅƒÈ¶£Ä¼š 141-8638
ϼ£Ï½ˆÏ½•Ï½‚Ͻ‚À€ÆÅ®³Ä¿É™ºã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 141-8679
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‹Ã‚“Á½Ç”ŸÅ‘½Ä¿É™ºã€€Æ±Äº¬Ã‚Μーӹ»Ã³Ã‚¿Ãƒ¼ 109-8792
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å‹Äº¦É›»Æ©ŸÈ£½Ä½œÆ‰€ 140-8702
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ç¥žÆˆ¸È£½É‹¼Æ‰€Ã€€Æ±Äº¬Æœ¬Ç¤¾ 141-8688
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ç¬¬Ä¸€ÈˆˆÅ•† 141-8701
Ʋ–É›»Æ°—Å·¥Äº‹Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 140-8688
Ebara 142-0063, 142-8501, 142-8611
Futaba 142-0043, 142-8550
Hatanodai 142-0064, 142-8555, 142-8666
Higashigotanda 141-0022, 141-8260, 141-8627, 141-8630, 141-8639, 141-8640, 141-8642, 141-8646, 141-8647, 141-8648, 141-8664, 141-8715
Higashinakanobu 142-0052
Higashioi 140-0011, 140-8521, 140-8522, 140-8523, 140-8525, 140-8530, 140-8531, 140-8533, 140-8537, 140-8538, 140-8539, 140-8682
Higashishinagawa 140-0002, 140-8506, 140-8509, 140-8526, 140-8529, 140-8541, 140-8583, 140-8584, 140-8586, 140-8590, 140-8611, 140-8614, 140-8615, 140-8616, 140-8617, 140-8619, 140-8621, 140-8623, 140-8625, 140-8626, 140-8628, 140-8630, 140-8631, 140-8634, 140-8637, 140-8640, 140-8644, 140-8650, 140-8653, 140-8654, 140-8655, 140-8656, 140-8658, 140-8663, 140-8687, 140-8788, 140-8810
Higashiyashio 135-0092, 135-8587
Hiratsuka 142-0051
Hiromachi 140-0005, 140-8710, 140-8711, 140-8715, 140-8716, 140-8717
Ikanikeisaiganaibaai 140-0000
Kamiosaki 141-0021, 141-8201, 141-8202, 141-8203, 141-8204, 141-8205, 141-8206, 141-8214, 141-8544, 141-8569, 141-8650, 141-8656, 141-8657, 141-8658, 141-8660, 141-8663, 141-8671, 141-8677
Katsushima 140-0012, 140-8580
Kitashinagawa 140-0001, 141-0001
Koyama 142-0062, 142-8558
Koyamadai 142-0061
Minamioi 140-0013, 140-8502, 140-8512, 140-8536, 140-8540, 140-8543, 140-8547, 140-8548, 140-8549, 140-8551, 140-8552, 140-8558, 140-8560, 140-8563, 140-8566, 140-8567, 140-8571, 140-8572, 140-8573, 140-8576, 140-8722
Minamishinagawa 140-0004, 140-8660, 140-8661, 140-8666, 140-8668, 140-8669, 140-8670, 140-8672, 140-8675, 140-8675, 140-8675, 140-8675, 140-8677, 140-8678, 140-8721
Nakanobe 142-8540
Nakanobu 142-0053
Nishigotanda 141-0031, 141-8001, 141-8411, 141-8412, 141-8413, 141-8414, 141-8415, 141-8416, 141-8418, 141-8419, 141-8420, 141-8421, 141-8422, 141-8423, 141-8424, 141-8425, 141-8426, 141-8501, 141-8503, 141-8504, 141-8507, 141-8510, 141-8512, 141-8515, 141-8517, 141-8519, 141-8520, 141-8521, 141-8525, 141-8534, 141-8555, 141-8559, 141-8568, 141-8615, 141-8623, 141-8629, 141-8631, 141-8637, 141-8710, 141-8924
Nishinakanobu 142-0054
Nishioi 140-0015, 140-8601
Nishishinagawa 141-0033, 141-8582, 141-8707
Oi 140-0014, 140-8503, 140-8505, 140-8507, 140-8508, 140-8511, 140-8515, 140-8516
Osaki 141-0032
Osaki Shinkupakutawa 141-6001, 141-6002, 141-6003, 141-6004, 141-6005, 141-6006, 141-6007, 141-6008, 141-6009, 141-6010, 141-6011, 141-6012, 141-6013, 141-6014, 141-6015, 141-6016, 141-6017, 141-6018, 141-6019, 141-6020, 141-6021, 141-6022, 141-6023, 141-6024, 141-6025, 141-6026, 141-6027, 141-6028, 141-6029, 141-6030
Osaki Shinkupakutawa(Chikai.kaisofu 141-6090
Ozaki 105-8711, 141-8505, 141-8522, 141-8540, 141-8560, 141-8561, 141-8562, 141-8565, 141-8566, 141-8567, 141-8572, 141-8576, 141-8577, 141-8580, 141-8581, 141-8584, 141-8588, 141-8602, 141-8603, 141-8604, 141-8605, 141-8606, 141-8607, 141-8609, 141-8610, 141-8611, 141-8613, 141-8616, 141-8620, 141-8641, 141-8643, 141-8644, 141-8665, 141-8672, 141-8673, 141-8716
Togoshi 142-0041, 142-8511, 142-8533
Yashio 140-0003
Yutakacho 142-0042

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Shinagawa Ku, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Shinagawa Ku has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.