Chiyoda Ku, Tokyo To, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Ņ¬Ç›ŠÇ¤¾Å›£Æ³•Äººã€€Æ—¥Æœ¬É“È·¯å”ļš 100-8955
Ņ¬ÈªÄ¼šÈ¨ˆÅ£«Ãƒ»Ç›£ÆŸ»Å¯©ÆŸ»Ä¼š 100-8905
Ņ¬Æ­£Å–ż•Å§”Å“¡Ä¼šÃ€€Äº‹Å‹™Ç·Å±€ 100-8987
Ņ±Ç«‹Å¥³Å­Å¤§Å­¦ 101-8437
ņ…É–£Åºœ 100-8969, 100-8970
Ňºå…¥Å›½Åœ¨Ç•™Ç®¡Ç†Åº 100-8973
ŎšÇ”ŸÅŠ´ÅƒÇœ 100-8916
ŎŸÅ­ÅŠ›Ãƒ»Å®‰Å…¨Ä¿Å®‰É™¢ 100-8986
ś½ÅœŸÄº¤É€šÇœ 100-8918
ś½Ç¨ŽÅº 100-8978
ś½Ç«‹Ç ”Ç©¶É–‹Ç™ºæ³•Äººã€€Ç”£Æ¥­ÆŠ€È¡“Ç·ÅˆÇ ”Ç©¶Æ‰€ 100-8921
ś½Ç«‹Æ•™È‚²Æ”¿Ç­–Ç ”Ç©¶Æ‰€ 100-8951
Ť–Å‹™Çœ 100-8919
Å­¦Æ ¡Æ³•Äººã€€Å…±Ç«‹Å¥³Å­Å­¦Åœ’ 101-8433
ĸ€Æ©‹Å¤§Å­¦Ã€€ÅƒÄ»£Ç”°Ã‚­Ãƒ£Ãƒ³Ãƒ‘¹ 101-8439
ŸÄººã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ±Äº¬Æœ¬Ç¤¾ 100-8585
ĸ­å°Ä¼Æ¥­Åº 100-8912
ĺºäº‹É™¢Ã€€Äº‹Å‹™Ç·Å±€ 100-8913
ļŠÈ—¤Å¿ Ãƒ†Ã‚¯ÃƒŽÃ‚½Ãƒªãƒ¥Ãƒ¼Ã‚·Ãƒ§Ãƒ³Ã‚ºã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 100-6080
ļšÈ¨ˆÆ¤œÆŸ»É™¢ 100-8941
lj¹È¨±Åº 100-8915
ǒ°Å¢ƒÇœ 100-8975
Ǥ¾Ä¼šÄ¿É™ºåº 100-8945
Ǥ¾Ä¼šÇ¦Ç¥‰Æ³•Äººã€€Å…¨Å›½Ç¤¾Ä¼šÇ¦Ç¥‰Å”È­°Ä¼š 100-8980
Ç·Å‹™Çœ 100-8926
ǵŒÆ¸ˆÇ”£Æ¥­Çœ 100-8901
ǵŒÆ¸ˆÇ”£Æ¥­ÇœÃ€€Å¤§È‡£Å®˜Æˆ¿Èª¿ÆŸ»Çµ±È¨ˆÃ‚°Ãƒ«Ãƒ¼Ãƒ— 100-8902
ɇ‘ÈžÅº 100-8967
ɦ–Ƀ½É«˜É€ŸÉ“È·¯ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 100-8930
Ȩ¼Åˆ¸Å–ż•Ç­‰Ç›£È¦–ŧ”Å“¡Ä¼š 100-8922
È­¦Å¯ŸÅº 100-8974
È­¦È¦–ź 100-8929
Ȳ¡Å‹™Çœ 100-8940
Ȳ¡Å›£Æ³•Äººã€€Å…¨Å›½È€Äººã‚¯Ãƒ©Ãƒ–É€£ÅˆÄ¼š 100-8917
Ȳ¡Å›£Æ³•Äººã€€Å›½ÈªžÄ½œÆ–‡Æ•™È‚²Ç ”Ç©¶Æ‰€ 100-8135
ȳ‡ÆºÃ‚¨ÃƒÃƒ«Ã‚®Ãƒ¼Åº 100-8931
Ⱦ²Æž—Æ°´Ç”£Çœ 100-8950
ϼ®Ï¼´Ï¼´Ã‚³ÃƒŸÃƒ¥Ãƒ‹Ã‚±Ãƒ¼Ã‚·Ãƒ§Ãƒ³Ã‚ºã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 100-8128
ƃ…Å ±Ãƒ»Ã‚·Ã‚¹Ãƒ†Ãƒ Ç ”Ç©¶Æ©ŸÆ§‹Ã€€Å›½Ç«‹Æƒ…Å ±Å­¦Ç ”Ç©¶Æ‰€ 101-8430
ƐÅ®³Ä¿É™ºã‚¸Ãƒ£Ãƒ‘óƗ¥Æœ¬ÈˆˆÄºœÃ€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 100-8965
Ɩ‡Éƒ¨Ç§‘Å­¦Çœ 100-8959
Ɨ¥Ç«‹É€ Èˆ¹Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ±Äº¬Æ”¯Ç¤¾ 100-8121
Ɨ¥Æœ¬Ç´™É€šÅ•†Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 100-8158
Ɨ¥Æœ¬É“È·¯å…¬Å›£ 100-8979
Ɨ¥Æœ¬É‡‘űžÅ·¥Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 100-8937
Ɲ±Äº¬Åœ°Æ–¹È£Åˆ¤Æ‰€ 100-8920
Ɲ±Äº¬Åœ°Æ–¹Æ¤œÅ¯ŸÅº 100-8903
Ɲ±Äº¬Å®¶Åº­è£Åˆ¤Æ‰€ 100-8956
Ɲ±Äº¬Ç°¡Æ˜“È£Åˆ¤Æ‰€ 100-8971
Ɲ±Äº¬É«˜Ç­‰È£Åˆ¤Æ‰€ 100-8933
Ɲ±Äº¬É«˜Ç­‰Æ¤œÅ¯ŸÅº 100-8904
ƞ—ɇŽÅº 100-8952
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€ÃƒˆÃ‚¯Ãƒ¤Ãƒž 100-8983
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å°Å­¦É¤¨ 101-8001
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å²©Æ³¢Æ›¸Åº— 101-8002
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É›†È‹±Ç¤¾ 101-8050
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É›†È‹±Ç¤¾Ã€€Ç§Æ›¸Ç®±Ï¼‘ϼ™Å· 101-8054
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ï¼ªï¼´Ï¼¢Æ³•Äººæ±Äº¬Ã€€ÉœžÃŒÉ–¢Å–¶Æ¥­Éƒ¨ 100-6051
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ¯ŽÆ—¥Æ–°ÈžÇ¤¾Ã€€Æ±Äº¬Æœ¬Ç¤¾ 100-8051
Æ£®Å…­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 100-6066
Æ°´Ç”£Åº 100-8907
Ƴ•Å‹™Çœ 100-8977
ƶˆÉ˜²Åº 100-8927
ƶˆÈ²»È€…ź 100-8958
Ƶ·ä¸ŠÄ¿Å®‰Åº 100-8976
Ƶ·ä¸ŠÄ¿Å®‰ÅºÃ€€Æµ·æ´‹Æƒ…Å ±Éƒ¨ 100-8932
Chiyoda 100-0001, 100-8111
Fujimi 102-0071, 102-8016, 102-8024, 102-8078, 102-8131, 102-8132, 102-8138, 102-8139, 102-8140, 102-8141, 102-8142, 102-8144, 102-8150, 102-8151, 102-8152, 102-8160, 102-8161, 102-8166, 102-8170, 102-8171, 102-8172, 102-8175, 102-8176, 102-8177, 102-8178, 102-8302, 102-8445, 102-8552, 102-8584, 102-8798
Gobammachi 102-8019, 102-8026, 102-8077, 102-8251, 102-8372, 102-8377, 102-8668, 102-8679
Gobancho 102-0076
Hayabusacho 102-0092, 102-8651, 102-8656
Hibiyakoen 100-0012
Higashikanda 101-0031, 101-8630, 101-8631, 101-8634, 101-8641, 101-8946
Hirakawacho 102-0093, 102-8556, 102-8564, 102-8601, 102-8603, 102-8606, 102-8609, 102-8610, 102-8611, 102-8613, 102-8614, 102-8618, 102-8619, 102-8620, 102-8621, 102-8630, 102-8631, 102-8633, 102-8635, 102-8639, 102-8642, 102-8643, 102-8645, 102-8655
Hitotsubashi 100-0003, 101-0003
Ichibammachi 102-8015, 102-8110, 102-8155, 102-8331, 102-8373, 102-8381, 102-8382, 102-8383, 102-8388, 102-8402, 102-8405, 102-8406, 102-8407, 102-8410, 102-8411, 102-8419, 102-8510, 102-8678, 102-8689
Ichibancho 102-0082
Iidabashi 102-0072, 102-8101, 102-8102, 102-8111, 102-8112, 102-8115, 102-8117, 102-8120, 102-8122, 102-8123, 102-8125, 102-8128, 102-8130, 102-8424, 102-8460, 102-8461, 102-8462, 102-8508, 102-8573, 104-8660
Ikanikeisaiganaibaai 100-0000
Iwamotocho 101-0032, 101-8413, 101-8575, 101-8576, 101-8578, 101-8585, 101-8586, 101-8633
Kajicho 101-0044
Kajimachi 101-8543, 101-8544, 101-8548, 101-8581
Kandaaioicho 101-0029
Kandaawajicho 101-0063, 101-8333, 101-8335, 101-8336, 101-8637, 101-8651, 101-8941
Kandahanaokacho 101-0028
Kandahigashikonyacho 101-0034
Kandahigashimatsushitacho 101-0042, 101-8545, 101-8561, 101-8901
Kandahirakawacho 101-0027
Kandaiwamotocho 101-0033, 101-8588
Kandaizumicho 101-0024, 101-8642, 101-8643, 101-8645, 101-8646, 101-8648
Kandajimbocho 101-0051, 101-8077, 101-8101, 101-8407, 101-8408, 101-8411, 101-8412, 101-8415, 101-8416, 101-8419, 101-8422, 101-8423, 101-8424, 101-8425, 101-8427, 101-8429, 101-8701
Kandakajicho 101-0045
Kandakitanorimonocho 101-0036
Kandakonyacho 101-0035, 101-8605
Kandamatsunagacho 101-0023, 101-8627, 101-8628, 101-8629
Kandamikuracho 101-0038, 101-8606
Kandamisakicho 101-0061, 101-8504
Kandamitoshirocho 101-0053, 101-8481, 101-8483, 101-8512, 101-8580, 101-8655
Kandaneribeicho 101-0022, 101-8201, 101-8202, 101-8204
Kandanishifukudacho 101-0037
Kandanishikicho 100-8632, 101-0054, 101-8189, 101-8441, 101-8443, 101-8444, 101-8445, 101-8446, 101-8447, 101-8448, 101-8450, 101-8451, 101-8452, 101-8453, 101-8456, 101-8458, 101-8459, 101-8460, 101-8461, 101-8462, 101-8464, 101-8465, 101-8466, 101-8467, 101-8468, 101-8469, 101-8476, 101-8480, 101-8502, 101-8662, 101-8682, 101-8715, 101-8986
Kandaogawamachi 100-8610, 100-8640, 101-0052, 101-8323, 101-8454, 101-8470, 101-8475, 101-8477, 101-8560, 101-8670, 104-8650, 174-8740
Kandasakumacho 101-0025, 101-8638
Kandasakumagashi 101-0026, 101-8636
Kandasarugakucho 101-0064
Kandasudacho 101-0041, 101-8533, 101-8552, 101-8554, 101-8555, 101-8558, 101-8559, 101-8667, 101-8707
Kandasurugadai 101-0062, 101-8008, 101-8011, 101-8210, 101-8213, 101-8215, 101-8219, 101-8301, 101-8302, 101-8305, 101-8307, 101-8308, 101-8310, 101-8311, 101-8313, 101-8314, 101-8315, 101-8316, 101-8317, 101-8321, 101-8322, 101-8324, 101-8325, 101-8326, 101-8327, 101-8328, 101-8330, 101-8331, 101-8409, 101-8410, 101-8611, 101-8688, 101-8703, 101-8710, 101-8718
Kandatacho 101-0046
Kandatomiyamacho 101-0043, 101-8542, 101-8562, 101-8565, 101-8566, 101-8568
Kandatsukasamachi 101-0048, 101-8530, 101-8531, 101-8532, 101-8534, 101-8535
Kasumigaseki 100-0013
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(1-Kai 100-6001
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(10-Ka 100-6010
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(11-Ka 100-6011
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(12-Ka 100-6012
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(13-Ka 100-6013
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(14-Ka 100-6014
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(15-Ka 100-6015
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(16-Ka 100-6016
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(17-Ka 100-6017
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(18-Ka 100-6018
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(19-Ka 100-6019
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(2-Kai 100-6002
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(20-Ka 100-6020
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(21-Ka 100-6021
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(22-Ka 100-6022
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(23-Ka 100-6023
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(24-Ka 100-6024
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(25-Ka 100-6025
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(26-Ka 100-6026
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(27-Ka 100-6027
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(28-Ka 100-6028
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(29-Ka 100-6029
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(3-Kai 100-6003
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(30-Ka 100-6030
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(31-Ka 100-6031
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(32-Ka 100-6032
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(33-Ka 100-6033
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(34-Ka 100-6034
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(35-Ka 100-6035
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(36-Ka 100-6036
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(4-Kai 100-6004
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(5-Kai 100-6005
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(6-Kai 100-6006
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(7-Kai 100-6007
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(8-Kai 100-6008
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(9-Kai 100-6009
Kasumigaseki Kasumigasekibiru(Chika 100-6090
Kioicho 102-0094, 102-8008, 102-8025, 102-8050, 102-8055, 102-8124, 102-8221, 102-8223, 102-8224, 102-8282, 102-8324, 102-8401, 102-8515, 102-8525, 102-8541, 102-8543, 102-8553, 102-8554, 102-8555, 102-8557, 102-8558, 102-8559, 102-8560, 102-8561, 102-8563, 102-8565, 102-8566, 102-8567, 102-8569, 102-8570, 102-8571, 102-8577, 102-8578, 102-8580, 102-8585, 102-8586, 102-8622, 102-8685
Kitanomarukoen 102-0091, 102-8321, 102-8322
Kojimachi 102-0083, 102-8022, 102-8030, 102-8080, 102-8103, 102-8119, 102-8238, 102-8313, 102-8420, 102-8474, 102-8477, 102-8484, 102-8489, 102-8503, 102-8504, 102-8506, 102-8511, 102-8516, 102-8519, 102-8520, 102-8528, 102-8529, 102-8530, 102-8531, 102-8532, 102-8533, 102-8539, 102-8540, 102-8602, 102-8604, 102-8612, 102-8650, 102-8660, 102-8730
Kokyogaien 100-0002
Kudamminami 102-0074, 102-8005, 102-8081, 102-8082, 102-8083, 102-8085, 102-8088, 102-8225, 102-8226, 102-8232, 102-8235, 102-8255, 102-8260, 102-8264, 102-8265, 102-8272, 102-8273, 102-8275, 102-8277, 102-8288, 102-8303, 102-8305, 102-8309, 102-8310, 102-8311, 102-8314, 102-8364, 102-8512, 102-8617, 102-8626, 102-8627, 102-8628, 102-8632, 102-8637, 102-8671, 102-8677, 102-8688, 102-8795
Kudankita 102-0073, 102-8109, 102-8118, 102-8181, 102-8182, 102-8184, 102-8185, 102-8186, 102-8187, 102-8188, 102-8190, 102-8191, 102-8192, 102-8193, 102-8194, 102-8195, 102-8201, 102-8205, 102-8211, 102-8215, 102-8222, 102-8228, 102-8230, 102-8231, 102-8234, 102-8236, 102-8240, 102-8241, 102-8246, 102-8250, 102-8404, 102-8488, 102-8502, 102-8667, 102-8680
Marunochi 100-0005, 100-6255, 100-6260, 100-6262, 100-6277, 100-6751, 100-6752, 100-6753, 100-6754, 100-6755, 100-6756, 100-8050, 100-8086, 100-8117, 100-8150, 100-8201, 100-8203, 100-8205, 100-8207, 100-8214, 100-8215, 100-8216, 100-8219, 100-8232, 100-8233, 100-8234, 100-8235, 100-8241, 100-8241, 100-8241, 100-8241, 100-8245, 100-8246, 100-8251, 100-8260, 100-8262, 100-8265, 100-8268, 100-8282, 100-8283, 100-8285, 100-8288, 100-8302, 100-8303, 100-8306, 100-8307, 100-8310, 100-8311, 100-8324, 100-8325, 100-8332, 100-8333, 100-8338, 100-8341, 100-8345, 100-8350, 100-8351, 100-8355, 100-8380, 100-8383, 100-8388, 100-8567, 100-8994, 100-8996
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(1-Kai 100-6701
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(10-Ka 100-6710
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(11-Ka 100-6711
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(12-Ka 100-6712
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(13-Ka 100-6713
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(14-Ka 100-6714
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(15-Ka 100-6715
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(16-Ka 100-6716
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(17-Ka 100-6717
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(18-Ka 100-6718
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(19-Ka 100-6719
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(2-Kai 100-6702
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(20-Ka 100-6720
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(21-Ka 100-6721
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(22-Ka 100-6722
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(23-Ka 100-6723
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(24-Ka 100-6724
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(25-Ka 100-6725
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(26-Ka 100-6726
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(27-Ka 100-6727
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(28-Ka 100-6728
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(29-Ka 100-6729
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(3-Kai 100-6703
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(30-Ka 100-6730
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(31-Ka 100-6731
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(32-Ka 100-6732
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(33-Ka 100-6733
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(34-Ka 100-6734
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(35-Ka 100-6735
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(36-Ka 100-6736
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(37-Ka 100-6737
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(38-Ka 100-6738
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(39-Ka 100-6739
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(4-Kai 100-6704
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(40-Ka 100-6740
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(41-Ka 100-6741
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(42-Ka 100-6742
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(43-Ka 100-6743
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(5-Kai 100-6705
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(6-Kai 100-6706
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(7-Kai 100-6707
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(8-Kai 100-6708
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(9-Kai 100-6709
Marunochi Gurantokyo Nosutawa(Chika 100-6790
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(1-Ka 100-6601
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(10-K 100-6610
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(11-K 100-6611
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(12-K 100-6612
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(13-K 100-6613
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(14-K 100-6614
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(15-K 100-6615
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(16-K 100-6616
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(17-K 100-6617
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(18-K 100-6618
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(19-K 100-6619
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(2-Ka 100-6602
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(20-K 100-6620
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(21-K 100-6621
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(22-K 100-6622
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(23-K 100-6623
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(24-K 100-6624
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(25-K 100-6625
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(26-K 100-6626
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(27-K 100-6627
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(28-K 100-6628
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(29-K 100-6629
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(3-Ka 100-6603
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(30-K 100-6630
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(31-K 100-6631
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(32-K 100-6632
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(33-K 100-6633
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(34-K 100-6634
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(35-K 100-6635
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(36-K 100-6636
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(37-K 100-6637
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(38-K 100-6638
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(39-K 100-6639
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(4-Ka 100-6604
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(40-K 100-6640
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(41-K 100-6641
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(42-K 100-6642
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(5-Ka 100-6605
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(6-Ka 100-6606
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(7-Ka 100-6607
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(8-Ka 100-6608
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(9-Ka 100-6609
Marunochi Gurantokyo Sausutawa(Chik 100-6690
Marunochi Jieipitawa 100-7001, 100-7002, 100-7003, 100-7004, 100-7005, 100-7006, 100-7007, 100-7008, 100-7009, 100-7010, 100-7011, 100-7012, 100-7013, 100-7014, 100-7015, 100-7016, 100-7017, 100-7018, 100-7019, 100-7020, 100-7021, 100-7022, 100-7023, 100-7024, 100-7025, 100-7026, 100-7027, 100-7028, 100-7029, 100-7030, 100-7031, 100-7032, 100-7033, 100-7034, 100-7035, 100-7036, 100-7037, 100-7038
Marunochi Jieipitawa(Chikai.kaisofu 100-7090
Marunochi Marunochibirudeingu(1-Kai 100-6301
Marunochi Marunochibirudeingu(10-Ka 100-6310
Marunochi Marunochibirudeingu(11-Ka 100-6311
Marunochi Marunochibirudeingu(12-Ka 100-6312
Marunochi Marunochibirudeingu(13-Ka 100-6313
Marunochi Marunochibirudeingu(14-Ka 100-6314
Marunochi Marunochibirudeingu(15-Ka 100-6315
Marunochi Marunochibirudeingu(16-Ka 100-6316
Marunochi Marunochibirudeingu(17-Ka 100-6317
Marunochi Marunochibirudeingu(18-Ka 100-6318
Marunochi Marunochibirudeingu(19-Ka 100-6319
Marunochi Marunochibirudeingu(2-Kai 100-6302
Marunochi Marunochibirudeingu(20-Ka 100-6320
Marunochi Marunochibirudeingu(21-Ka 100-6321
Marunochi Marunochibirudeingu(22-Ka 100-6322
Marunochi Marunochibirudeingu(23-Ka 100-6323
Marunochi Marunochibirudeingu(24-Ka 100-6324
Marunochi Marunochibirudeingu(25-Ka 100-6325
Marunochi Marunochibirudeingu(26-Ka 100-6326
Marunochi Marunochibirudeingu(27-Ka 100-6327
Marunochi Marunochibirudeingu(28-Ka 100-6328
Marunochi Marunochibirudeingu(29-Ka 100-6329
Marunochi Marunochibirudeingu(3-Kai 100-6303
Marunochi Marunochibirudeingu(30-Ka 100-6330
Marunochi Marunochibirudeingu(31-Ka 100-6331
Marunochi Marunochibirudeingu(32-Ka 100-6332
Marunochi Marunochibirudeingu(33-Ka 100-6333
Marunochi Marunochibirudeingu(34-Ka 100-6334
Marunochi Marunochibirudeingu(35-Ka 100-6335
Marunochi Marunochibirudeingu(36-Ka 100-6336
Marunochi Marunochibirudeingu(37-Ka 100-6337
Marunochi Marunochibirudeingu(4-Kai 100-6304
Marunochi Marunochibirudeingu(5-Kai 100-6305
Marunochi Marunochibirudeingu(6-Kai 100-6306
Marunochi Marunochibirudeingu(7-Kai 100-6307
Marunochi Marunochibirudeingu(8-Kai 100-6308
Marunochi Marunochibirudeingu(9-Kai 100-6309
Marunochi Marunochibirudeingu(Chika 100-6390
Marunochi Marunochipakubirudeingu(1 100-6901, 100-6910, 100-6911, 100-6912, 100-6913, 100-6914, 100-6915, 100-6916, 100-6917, 100-6918, 100-6919
Marunochi Marunochipakubirudeingu(2 100-6902, 100-6920, 100-6921, 100-6922, 100-6923, 100-6924, 100-6925, 100-6926, 100-6927, 100-6928, 100-6929
Marunochi Marunochipakubirudeingu(3 100-6903, 100-6930, 100-6931, 100-6932, 100-6933, 100-6934
Marunochi Marunochipakubirudeingu(4 100-6904
Marunochi Marunochipakubirudeingu(5 100-6905
Marunochi Marunochipakubirudeingu(6 100-6906
Marunochi Marunochipakubirudeingu(7 100-6907
Marunochi Marunochipakubirudeingu(8 100-6908
Marunochi Marunochipakubirudeingu(9 100-6909
Marunochi Marunochipakubirudeingu(C 100-6990
Marunochi Pashifuikkusenchuripureis 100-6201, 100-6202, 100-6203, 100-6204, 100-6205, 100-6206, 100-6207, 100-6208, 100-6209, 100-6210, 100-6211, 100-6212, 100-6213, 100-6214, 100-6215, 100-6216, 100-6217, 100-6218, 100-6219, 100-6220, 100-6221, 100-6222, 100-6223, 100-6224, 100-6225, 100-6226, 100-6227, 100-6228, 100-6229, 100-6230, 100-6231, 100-6290
Marunochi Shimmarunochibirudeingu(1 100-6501, 100-6510, 100-6511, 100-6512, 100-6513, 100-6514, 100-6515, 100-6516, 100-6517, 100-6518, 100-6519
Marunochi Shimmarunochibirudeingu(2 100-6502, 100-6520, 100-6521, 100-6522, 100-6523, 100-6524, 100-6525, 100-6526, 100-6527, 100-6528, 100-6529
Marunochi Shimmarunochibirudeingu(3 100-6503, 100-6530, 100-6531, 100-6532, 100-6533, 100-6534, 100-6535, 100-6536, 100-6537, 100-6538
Marunochi Shimmarunochibirudeingu(4 100-6504
Marunochi Shimmarunochibirudeingu(5 100-6505
Marunochi Shimmarunochibirudeingu(6 100-6506
Marunochi Shimmarunochibirudeingu(7 100-6507
Marunochi Shimmarunochibirudeingu(8 100-6508
Marunochi Shimmarunochibirudeingu(9 100-6509
Marunochi Shimmarunochibirudeingu(C 100-6590
Marunochi Tokyobirudeingu 100-6401, 100-6402, 100-6403, 100-6404, 100-6405, 100-6406, 100-6407, 100-6408, 100-6409, 100-6410, 100-6411, 100-6412, 100-6413, 100-6414, 100-6415, 100-6416, 100-6417, 100-6418, 100-6419, 100-6420, 100-6421, 100-6422, 100-6423, 100-6424, 100-6425, 100-6426, 100-6427, 100-6428, 100-6429, 100-6430, 100-6431, 100-6432, 100-6433
Marunochi Tokyobirudeingu(Chikai.ka 100-6490
Misakicho 101-8354, 101-8365, 101-8366, 101-8370, 101-8371, 101-8372, 101-8375, 101-8381, 101-8383, 101-8385, 101-8388, 101-8405, 101-8672
Nagatacho 100-0014, 100-6150, 100-6151, 100-6152, 100-6162, 100-6170, 100-6171, 100-6172, 100-6173, 100-6174, 100-6175, 100-6177, 100-8141, 100-8909, 100-8910, 100-8914, 100-8924, 100-8953, 100-8960, 100-8961, 100-8962, 100-8968, 100-8981, 100-8982, 100-8989
Nagatacho Sannopakutawa 100-6101, 100-6102, 100-6103, 100-6104, 100-6105, 100-6106, 100-6107, 100-6108, 100-6109, 100-6110, 100-6111, 100-6112, 100-6113, 100-6114, 100-6115, 100-6116, 100-6117, 100-6118, 100-6119, 100-6120, 100-6121, 100-6122, 100-6123, 100-6124, 100-6125, 100-6126, 100-6127, 100-6128, 100-6129, 100-6130, 100-6131, 100-6132, 100-6133, 100-6134, 100-6135, 100-6136, 100-6137, 100-6138, 100-6139, 100-6140, 100-6141, 100-6142, 100-6143, 100-6144
Nagatacho Sannopakutawa(Chikai.kais 100-6190
Nibancho 102-0084, 102-8012, 102-8417, 102-8421, 102-8426, 102-8430, 102-8433, 102-8437, 102-8440, 102-8450, 102-8452, 102-8455, 102-8466, 102-8644
Nishikanda 101-0065, 101-8350, 101-8351, 101-8352, 101-8353, 101-8355, 101-8356, 101-8358, 101-8359, 101-8362, 101-8363, 101-8418, 101-8711
Odecho 100-8019, 100-8055, 100-8066, 100-8070, 100-8077, 100-8078, 100-8079, 100-8080, 100-8101, 100-8102, 100-8103, 100-8104, 100-8105, 100-8108, 100-8109, 100-8110, 100-8113, 100-8115, 100-8118, 100-8119, 100-8120, 100-8123, 100-8124, 100-8125, 100-8126, 100-8127, 100-8130, 100-8131, 100-8132, 100-8132, 100-8132, 100-8132, 100-8133, 100-8134, 100-8136, 100-8139, 100-8140, 100-8144, 100-8151, 100-8152, 100-8154, 100-8160, 100-8165, 100-8166, 100-8168, 100-8169, 100-8171, 100-8172, 100-8174, 100-8176, 100-8176, 100-8178, 100-8181, 100-8182, 100-8184, 100-8185, 100-8186, 100-8187, 100-8188, 100-8189, 100-8228, 100-8270, 100-8321, 100-8322, 100-8370, 100-8370, 100-8370, 100-8370, 100-8370, 100-8370, 100-8370, 100-8370, 100-8370, 100-8370, 100-8601, 100-8631, 100-8644, 100-8649, 100-8665, 100-8791, 100-8792, 100-8793, 100-8794
Otemachi 100-0004
Otemachi Jieieibiru 100-6801, 100-6802, 100-6803, 100-6804, 100-6805, 100-6806, 100-6807, 100-6808, 100-6809, 100-6810, 100-6811, 100-6812, 100-6813, 100-6814, 100-6815, 100-6816, 100-6817, 100-6818, 100-6819, 100-6820, 100-6821, 100-6822, 100-6823, 100-6824, 100-6825, 100-6826, 100-6827, 100-6828, 100-6829, 100-6830, 100-6831, 100-6832, 100-6833, 100-6834, 100-6835, 100-6836, 100-6837
Otemachi Jieieibiru(Chikai.kaisofum 100-6890
Rokubancho 102-0085, 102-8011, 102-8353, 102-8464, 102-8465, 102-8468, 102-8470
Sambammachi 102-8018, 102-8332, 102-8333, 102-8336, 102-8341, 102-8349, 102-8350, 102-8356, 102-8357, 102-8414, 102-8522, 102-8588, 102-8607
Sambancho 102-0075
Sarugakucho 101-8228, 101-8345, 101-8346, 101-8347, 101-8378, 101-8421, 101-8449
Sotokanda 101-0021, 101-8577, 101-8579, 101-8583, 101-8589, 101-8603, 101-8604, 101-8607, 101-8609, 101-8610, 101-8612, 101-8613, 101-8615, 101-8616, 101-8617, 101-8619, 101-8620, 101-8621, 101-8624, 101-8625, 101-8626, 101-8950, 101-8970, 101-8971, 101-8972, 101-8973, 101-8977, 101-8983
Uchikanda 101-0047, 101-8338, 101-8501, 101-8506, 101-8507, 101-8508, 101-8509, 101-8510, 101-8515, 101-8517, 101-8518, 101-8519, 101-8520, 101-8521, 101-8522, 101-8523, 101-8524, 101-8525, 101-8526, 101-8527, 101-8528, 101-8654, 101-8676, 101-8712
Uchisaiwaicho 100-0011, 100-8502, 100-8503, 100-8505, 100-8506, 100-8507, 100-8511, 100-8520, 100-8522, 100-8533, 100-8540, 100-8543, 100-8550, 100-8555, 100-8558, 100-8560, 100-8575, 100-8577, 100-8588
Yombancho 102-0081, 102-8362, 102-8370, 102-8451, 102-8459, 102-8666
Yurakucho 100-0006, 100-8331, 100-8402, 100-8410, 100-8411, 100-8415, 100-8420, 100-8421, 100-8424, 100-8427, 100-8430, 100-8439, 100-8444, 100-8448, 100-8450, 100-8456, 100-8484, 100-8488

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Chiyoda Ku, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Chiyoda Ku has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.