Nagano Shi, Nagano Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Agatamachi 380-0838
Agematsu 380-8515
Ageya 380-0888
Akanuma 381-0001
Akusu 380-0918, 380-8552, 380-8560, 380-8561, 380-8608
Amori 380-0941
Amoridaimon 380-0957
Amorikoichi 380-0961
Amorikoji 380-0956
Amorikomemura 380-0944
Amorikyokadai 380-0945
Amorinishigawara 380-0955
Amorisaihoku 380-0953
Amorisaihokudanchi 380-0954
Amorisashide 380-0943
Aokijima 381-2247
Aokijimamachi Aokijima 381-2242
Aokijimamachi Aokijimaotsu 381-2241
Aokijimamachi Otsuka 381-2205
Aokijimamachi Tsunashima 381-2206
Araya 380-0804
Asahimachi 380-0846
Asakawa 381-0054
Asakawa Fukuoka 381-0062
Asakawa Hatayama 381-0073
Asakawa Higashijo 381-0064
Asakawa Kiyomizu 381-0072
Asakawa Nishihira 381-0066
Asakawa Nishijo 381-0057
Asakawa Oshida 381-0056
«Ã¯Ã‚¤Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 380-8610
³Ã¼Ãƒ—ÁªãŒÃ® 388-8555
»Ã©Ãƒ†ÃƒƒÃ‚¯Ã‚¸Ãƒ£Ãƒ‘óÀ€Ï¼ˆÆ ªï¼‰ 381-2295
áëÑë¯ɕ·É‡ŽÏ¼ˆÃƒ¡Ãƒ«Ãƒ‘ë¯ÃŠÃ‚¬ÃƒŽÏ¼‰ 380-8584
Ņ¨Å›½Å¥Åº·ä¿É™ºå”ļšÃ€€É•·É‡ŽÆ”¯Éƒ¨ 380-8583
Ņ¨Å›½È¾²Æ¥­Å”ŐŒÇµ„ŐˆÉ€£ÅˆÄ¼šÃ€€É•·É‡ŽÇœŒÆ”¯Éƒ¨ 380-8614
Ō—ɇŽÅ»ºè¨­ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 380-8524
Ŗ„Å…‰Å¯ºå¤§Å‹§É€² 380-8501
Ť§Å’ŒÃƒÃ‚¦Ã‚¹Å·¥Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É•·É‡ŽÆ”¯Åº— 380-8505
ůŒÅ›½Ç‰©Ç”£Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 381-8602
ůŒÅ£«É€šÃ€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É•·É‡ŽÅ·¥Å ´ 381-8501
Ų¡È°·É…¸Ç´ Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É•·É‡ŽÄº‹Æ¥­Éƒ¨ 381-8560
ĸ­éƒ¨Æ£®Æž—Ç®¡Ç†Å±€ 380-8575
ĸ¸å°Å•†Äº‹Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 380-8605
Ä»Ç§‘Å·¥Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 389-1196
ĽÅ‹Ç”ŸÅ‘½Ä¿É™ºã€€Ç›¸Äº’ļšÇ¤¾Ã€€É•·É‡ŽÆ”¯Ç¤¾ 380-8557
Ä¿¡Å·žÅ¤§Å­¦Ã€€Æ•™È‚²Å­¦Éƒ¨ 380-8544
Ä¿¡È¶ŠÇ›£ÆŸ»Å®¤ 380-8796
Ä¿¡È¶ŠÇ·ÅˆÉ€šÄ¿¡Å±€ 380-8795
Ä¿¡È¶ŠÉƒΜ政Ǡ”Ä¿®Ã‚»Ãƒ³Ã‚¿Ãƒ¼ 380-8798
Ä¿¡È¶ŠÆ”¾É€Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 380-8521
Ä¿¡Æ¿ƒÆ¯ŽÆ—¥Æ–°ÈžÃ€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 380-8546
Ǥ¾Å›£Æ³•Äººã€€É•·É‡ŽÇœŒÉ›‡Ç”¨É–‹Ç™ºå”ļš 380-8506
Ǥ¾Å›£Æ³•Äººã€€É•·É‡ŽÇœŒÆž—Æ¥­Ã‚»Ãƒ³Ã‚¿Ãƒ¼ 380-8567
Ǥ¾Ä¼šÇ¦Ç¥‰Æ³•Äººã€€É•·É‡ŽÈ‹¥Æ§»Åœ’ 381-8580
Ǭ¬Ä¸€Ç”ŸÅ‘½Ä¿É™ºã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É•·É‡ŽÆ”¯Ç¤¾ 380-8648
Ǭ¬Ä¸€Æ³•È¦Å‡ºç‰ˆÃ€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 380-8566
ɃΜ便ű€Ãƒ“¸ÃÃ‚¹Ã‚ΜポüÈÀ€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ä¿¡È¶ŠÅœ°Æ–¹É‹Ç”¨Ã‚»Ãƒ³Ã‚¿Ãƒ¼ 380-8589
ɇŽÆ‘È­‰Åˆ¸Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É•·É‡ŽÆ”¯Åº— 380-8640
Ȕ¦Å‹Å°Åˆ·Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 381-8511
ɕ·É‡ŽÅ·¥Æ¥­É«˜Ç­‰Å°‚É–€Å­¦Æ ¡ 381-8550
ɕ·É‡ŽÅ¸‚Ž¹Æ‰€ 380-8512
ɕ·É‡ŽÅ¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€È±ŠÉ‡ŽÆ”¯Æ‰€ 389-1192
ɕ·É‡ŽÅ¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Æˆ¸Éš Æ”¯Æ‰€ 381-4192
ɕ·É‡ŽÅ¸‚Æ°‘Ç—…É™¢ 381-8551
ɕ·É‡ŽÇœŒÃ€€ÃƒˆÃƒ©ÃƒƒÃ‚¯Ä¼šÉ¤¨ 381-8556
ɕ·É‡ŽÇœŒÃ€€ÅŠ´ÅƒÉ‡‘ź« 380-8611
ɕ·É‡ŽÇœŒÃ€€Ä¿¡Ç”¨Çµ„Őˆ 380-8668
ɕ·É‡ŽÇœŒÃ€€Ç¤¾Ä¼šÄ¿É™ºè¨ºç™‚Å ±É…¬Æ”¯Æ‰•ÅŸºé‡‘ 380-8535
ɕ·É‡ŽÇœŒÃ€€Èº«Ä½“ÉšœÅ®³È€…êハÓêテü·Ã§Ãƒ³Ã‚»Ãƒ³Ã‚¿Ãƒ¼ 381-8577
ɕ·É‡ŽÇœŒÅº 380-8570
ɕ·É‡ŽÇœŒÉ…’É¡žÈ²©Å£²Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 380-8551
ɕ·É‡ŽÇœŒÈ­¦Å¯ŸÆœ¬Éƒ¨ 380-8510
ɕ·É‡ŽÇ¨ŽÅ‹™Ç½² 380-8612
ɕ·É‡ŽÈ²¯É‡‘ĺ‹Å‹™Ã‚»Ãƒ³Ã‚¿Ãƒ¼ 380-8794
ɕ·É‡ŽÆ„›ÇŸ¥É›»Æ©ŸÃ€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 381-2282
ɕ·É‡ŽÆ—¥É‡ŽÈ‡ªå‹•È»ŠÃ€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 381-2285
ɕ·É‡ŽÆ—¥Æœ¬Ç„¡Ç·šÃ€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 381-2288
ɕ·É‡ŽÆœÆ—¥Æ”¾É€Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 380-8550
Ȳ¡Å›£Æ³•Äººã€€ÉƒΜ政ǦÇ¥‰Ã€€Ä¿¡È¶ŠÅœ°Æ–¹Æœ¬Éƒ¨ 380-8580
Ȳ¡Å›£Æ³•Äººã€€É•·É‡ŽÇœŒÅ¥Åº·ã¥ÃÃ‚ŠÄº‹Æ¥­Å›£ 381-2298
Ȳ¡Å›£Æ³•Äººã€€É•·É‡ŽÇœŒÅŠ´ÅƒÄ¼šÉ¤¨ 380-8545
ɳ¥Å±…ÅŒ–ƈÃ€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 389-1195
ɹ¿Å³¶Ãƒ»ÅŒ—ɇŽÅ»ºè¨­å…±ÅŒÄ¼Æ¥­Ä½“À€É•·É‡ŽÇœŒÅºÆœ¬É¤¨Æ£ŸÈ€Éœ‡Æ”¹Ä¿®Å»ºç¯‰Å·¥Äº‹Äº‹Å‹™Æ‰€ 380-8630
ɺ»Å ´Ç”£Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 381-8530
ϼªï¼¡Ã‚°Ãƒªãƒ¼Ãƒ³É•·É‡Ž 388-8511
ϼªï¼¡É•·É‡ŽÅ…±Æ¸ˆÉ€£ 380-8639
ϼ®Ï¼´Ï¼´Ã€€Å¹´É‡‘ÅŒ»Ç™‚Ä¿É™ºã‚»Ãƒ³Ã‚¿Ãƒ¼ 380-8511
ϼ®Ï¼´Ï¼´Ã€€É•·É‡ŽÆ”¯Åº— 380-8519
Ɩ°Æ½ŸÉ‹È¼¸Å±€Ã€€É•·É‡ŽÉ™¸É‹Æ”¯Å±€ 381-8503
Ɨ¥Æœ¬Ä¿¡È²©Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É•·É‡ŽÆ”¯Åº— 380-8558
Ɨ¥Æœ¬Ç”ŸÅ‘½Ä¿É™ºã€€Ç›¸Äº’ļšÇ¤¾Ã€€É•·É‡ŽÆ”¯Ç¤¾ 380-8655
Ɨ¥Æœ¬ÉƒΜ便À€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ä¿¡È¶ŠÆ”¯Ç¤¾ 380-8797
Ɨ¥Æœ¬ÉƒΜ便À€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ä¿¡È¶ŠÆ”¯Ç¤¾Ã€€ÉƒΜ便ĺ‹Æ¥­Æœ¬Éƒ¨Ã€€Ï¼ˆÄ¸‰Ç¨®Ï¼‰ 381-8793
Ɨ¥Æ±Éƒ½Å¸‚É–‹Ç™ºã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É•·É‡ŽÄº‹Æ¥­Æ‰€ 380-8526
Ƙ­Å’ŒÉ›»Æ©ŸÇ”£Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 380-8507
Ɲ±Äº¬Æ³•Ä»¤Å‡ºç‰ˆÃ€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 380-8688
Ɲ±Äº¬Æµ·ä¸ŠÆ—¥Å‹•Ç«Ç½Ä¿É™ºã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É•·É‡ŽÆ”¯Åº— 380-8508
Ɲ±Æ—¥Æœ¬Å»ºè¨­æ¥­Ä¿È¨¼Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É•·É‡ŽÆ”¯Åº— 380-8537
Ɲ¾Ç”°Ç”£Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 381-8539
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‹Ã‚“Á½Ç”ŸÅ‘½Ã€€É•·É‡ŽÆ”¯Åº— 380-8797
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚†Ã†Ã¡Ã‚‡ÉŠ€È¡ŒÃ€€É•·É‡ŽÆ”¯Åº— 380-8797
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚¨Ã‚¹Ãƒ»Ã‚¨Ã‚¹Ãƒ»Ãƒ–¤ 381-2292
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚¨ÃƒŒÃƒ»Ãƒ†Ã‚£Ãƒ»Ãƒ†Ã‚£Ãƒ»Ãƒ†Ãƒ¬Ã‚³Ãƒ Ã‚¨Ãƒ³Ã‚¸Ãƒ‹Ã‚¢Ãƒªãƒ³Ã‚°Ã€€Ä¿¡È¶Š 380-8576
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚¯Ãƒªã‚¨Ã‚¤Ãƒ†Ã‚£Ãƒ–èü³ 381-8545
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚±Ã‚¤Ã‚·Ã‚¤Ã‚·Ã‚¤ 380-8540
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚·Ãƒ¥Ãƒ¼ÃƒžÃƒ¼Ãƒˆ 381-2280
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚·Ãƒ³Ã‚¨Ã‚¤ÃƒÃ‚¤Ãƒ†ÃƒƒÃ‚¯ 381-8520
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ãƒ‡Ã‚¸Ã‚¿Ãƒ«Ãƒ»Ãƒ©ÃƒœÃƒ©ÃƒˆÃƒªãƒ¼ 381-8508
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ãƒ‡Ãƒ³Ã‚»Ãƒ³ 381-8525
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å…«ÅÄºŒÉŠ€È¡Œ 380-8682
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å‰Ç”°È£½Ä½œÆ‰€ 388-8522
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å”ŐŒÆ¸¬É‡Ç¤¾ 380-8577
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å®ˆÈ°·Å•†Ä¼š 380-8533
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Å¸Å›½Ãƒ‡Ãƒ¼Ã‚¿ÃƒÃƒ³Ã‚¯Ã€€É•·É‡ŽÆ”¯Åº— 380-8538
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ä¸¸ä¹™Ã€€Å°Æž—Å•†Åº— 380-8516
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ä¸¸æ°´É•·É‡ŽÇœŒÆ°´Ã€€É•·É‡ŽÆ”¯Åº— 381-0192
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É•·É‡ŽÃƒ€Ã‚¤ÃƒÃƒ„âü¿Ã¼Ã‚¹ 380-8565
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É•·É‡ŽÃƒÃ‚¹Ã‚¿Ãƒ¼ÃƒŸÃƒŠÃƒ« 380-8568
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€É•·É‡ŽÆ”¾É€ 380-8633
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€È§’È—¤ 381-8686
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ï¼®Ï¼´Ï¼´Ãƒ‰Ã‚³Ãƒ¢É•·É‡ŽÆ”¯Åº— 380-8536
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ï¼´Ï¼¯Ï¼³Ï¼¹Ï¼³ 381-0193
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ–°Å»ºæ–°ÈžÇ¤¾ 380-8622
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æž— 380-8520
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã‚¤Ãƒ³Ãƒ†Ãƒ¼Ã‚¸É•·É‡Ž 380-8581
Daigakubo 381-0071
Daimoncho 380-0841
Ganzekicho 380-0855
Gondocho 380-0833, 380-8586
Hakoshimizu 380-0801, 380-8530
Hanasakicho 380-0865
Higashigocho 380-0832
Higashimachi 380-0831
Higashinomoncho 380-0852
Higashisainami 388-8001
Higashitsurugamachi 380-0811, 380-8625
Higashiwada 381-0038
Hirabayashi 381-0036, 381-8515
Hirashiba 380-0947
Hirashibadai 380-0946
Hirose 380-0886
Hirota 381-2213
Hoyasu 381-0003
Ichiba 381-2202, 381-2281, 381-2286
Ikanikeisaiganaibaai 381-0000
Imachi 380-0901, 380-8686
Inaba 380-0911, 380-8502
Inabahizume 380-0912
Inabakamisenda 380-0915
Inabaminamimata 380-0917
Inabamotai 380-0914
Inabanakasenda 380-0916
Inada 381-0042
Inasato 381-2243, 381-2283
Inasatocho 381-2289
Inasatomachi Chuo 381-2217
Inasatomachi Nakahigano 381-2215
Inasatomachi Shimohigano 381-2211
Inasatomachi Tamaki 381-2214
Iriyama 380-0887
Isemachi 380-0854
Isemiya 380-0958
Ishiwata 381-0015
Izumidaira 380-0883
Kadosawa 380-0881
Kagurabashi 381-0053
Kamichitosemachi 380-0821
Kamikomazawa 381-0082
Kaminishinomoncho 380-0858
Kanaida 381-2222
Kanebako 381-0007
Kassemba 388-8008
Kawaishinden 380-0913
Kawanakajimachowakabacho 381-2232
Kawanakajimamachi Hara 381-2224
Kawanakajimamachi Imai 381-2226
Kawanakajimamachi Imaihara 381-2227
Kawanakajimamachi Imazato 381-2234
Kawanakajimamachi Kamihigano 381-2233
Kawanakajimamachi Mikuriya 381-2221
Kawanakajimamachi Yotsuya 381-2231
Kazama 381-0023
Kinasa 381-4301, 381-4393
Kinasa Hikage 381-4302
Kinasa Kusagano 381-4303
Kirihara 381-0045, 381-8588
Kitago 381-0075
Kitahori 381-0005
Kitaishidocho 380-0826
Kitajomachi 381-0035
Kitanagaike 381-0025, 381-8548
Kitaowaribe 381-0014
Kitsuneike 380-0866
Kojima 381-0017
Konabe 380-0875
Koshibami 380-0942
Kurita 380-0921
Kuritakitanaka 380-0927
Mamejima 381-0022
Mashimamachi Kawai 381-2203
Mashimamachi Mashima 381-2204
Matsuoka 381-0026
Matsushiromachi Higashijo 381-1221
Matsushiromachi Higashiterao 381-1225
Matsushiromachi Iwano 381-1234
Matsushiromachi Johoku 381-1235
Matsushiromachi Joto 381-1224
Matsushiromachi Kiyono 381-1233
Matsushiromachi Makishima 381-1212
Matsushiromachi Matsushiro 381-1231
Matsushiromachi Nishijo 381-1232
Matsushiromachi Nishiterao 381-1215
Matsushiromachi Omuro 381-1211
Matsushiromachi Oshimada 381-1213
Matsushiromachi Shiba 381-1214
Matsushiromachi Toyosaka 381-1222
Matsushironsen 381-1226
Mayumida 381-0052
Midoricho 380-0813
Mikotogawa 388-8013
Minakamidai 381-1223
Minamiagatamachi 380-0836
Minamichitose 380-0823, 380-8539, 380-8543
Minamichitosemachi 380-0822
Minamihori 381-0016
Minamiishidocho 380-0824
Minaminagaike 381-0024
Minaminagano 380-0837
Minamitakada 381-0033
Mitsude 381-0076
Miwa 380-0803, 380-8518, 380-8525, 380-8534
Miwatamachi 380-0816
Miyaoki 380-0952
Mosuge 380-0874
Motoyoshicho 380-0851
Murayama 381-0011
Nagatocho 380-0843
Nakagoe 381-0044
Nakagosho 380-0935, 380-8572, 380-8573, 380-8588, 380-8660
Nakagoshomachi 380-0934
Nakajo 381-3203
Nakajo Hidaka 381-3201
Nakajo Kusagano 381-3202
Nakajo Miyamasa 381-3204
Nakajo Sumeragi 381-3205
Nakazone 381-0074
Nanase 380-0906
Nanasenakamachi 380-0904
Nanasenambu 380-0905
Naniaibo 381-3162
Naniaihei 381-3166
Naniaiki 381-3163
Naniaiko 381-3165
Naniaiotsu 381-3164
Naniaitei 381-3161
Nishigocho 380-0845
Nishimachi 380-0842
Nishinaganocho 380-0871
Nishinomoncho 380-0857
Nishiowaribe 381-0031
Nishisansai 381-0083
Nishitsurugamachi 380-0814
Nishiwada 381-0037, 381-8510
Ohashiminami 381-2207
Okadamachi 380-0936, 380-8677
Omachi 381-0004
Ooka Hei 381-2702
Ooka Hirosaki 381-2705
Ooka Ko 381-2704
Ooka Nakamaki 381-2701
Ooka Otsu 381-2703
Oshimadamachi 381-2212, 381-2287
Oshoji 380-0867
Sakaecho 380-0863
Sakanaka 381-0061
Sakura 380-0885
Sakuraecho 380-0862
Sakurashimmachi 381-0013
Sambonyanagi Higashi 381-2245
Sambonyanagi Nishi 381-2244
Sanaecho 380-0812
Sansai 381-0081
Sashideminami 380-0948
Satojima 381-2223
Shari 381-0063
Shimmachi 380-0853
Shimmei 388-8020
Shimohigano 381-2216
Shimokomazawa 381-0008
Shindencho 380-0835, 380-8601
Shinkoji 381-0065
Shinkomachi Ageo 381-2344
Shinkomachi Akada 381-2352
Shinkomachi Furufuji 381-2347
Shinkomachi Haibara 381-2357
Shinkomachi Hinota 381-2351
Shinkomachi Imaizumi 381-2358
Shinkomachi Miyadaira 381-2342
Shinkomachi Sakurai 381-2343
Shinkomachi Samizu 381-2359
Shinkomachi Shimodaira 381-2341
Shinkomachi Takano 381-2355
Shinkomachi Tanokuchi 381-2353
Shinkomachi Tazawa 381-2354
Shinkomachi Wakuike 381-2345
Shinkomachi Yasuniwa 381-2346
Shinkomachi Yoshiwara 381-2356
Shinonoi Ai 388-8004
Shinonoi Fusegomyo 388-8011
Shinonoi Fusetakada 388-8007
Shinonoi Futatsuyanagi 388-8012
Shinonoi Ishikawa 388-8015
Shinonoi Kinebuchi 388-8019
Shinonoi Komatsubara 381-2235
Shinonoi Komori 388-8003
Shinonoi Nishiderao 388-8018
Shinonoi Okada 381-2225
Shinonoi Ombegawa 388-8006
Shinonoi Shiozaki 388-8014
Shinonoi Tofukuji 388-8002
Shinonoi Utabi 388-8016
Shinonoi Yamabuse 388-8017
Shinonoi Yokota 388-8005
Shinshushimmachi Hiharahigashi 381-2422
Shinshushimmachi Hiharanishi 381-2423
Shinshushimmachi Hirosaki 381-2416
Shinshushimmachi Kamijo 381-2404
Shinshushimmachi Koedo 381-2401
Shinshushimmachi Makidanaka 381-2414
Shinshushimmachi Makinoshima 381-2412
Shinshushimmachi Minochi 381-2403
Shinshushimmachi Nakamaki 381-2415
Shinshushimmachi Nobushina 381-2421
Shinshushimmachi Satohokari 381-2406
Shinshushimmachi Shimmachi 381-2405
Shinshushimmachi Shimoichiba 381-2413
Shinshushimmachi So 381-2424
Shinshushimmachi Takebusa 381-2411
Shinshushimmachi Yamahokari 381-2407
Shinshushimmachi Yamakamijo 381-2402
Shinsuwa 380-0873
Shinsuwacho 380-0873
Shobu 380-0877
Suehirocho 380-0825
Suwacho 380-0844
Takada 381-0034
Tako 381-0087
Tamachi 380-0815
Tambajima 381-2246
Tanaka 381-0086
Tatara 380-0884
Tatemachi 380-8710
Tatsumachi 380-0864
Togakushi 381-4101, 381-4193
Togakushi Soyama 381-4103
Togakushi Tochiwara 381-4104
Togakushi Toyoka 381-4102
Toigoshomachi 380-0834
Tokuma 381-0041
Tomida 380-0882
Tomitake 381-0006
Toyonomachi Asano 389-1104
Toyonomachi Ishi 389-1106
Toyonomachi Kanisawa 389-1103
Toyonomachi Kawatani 389-1101
Toyonomachi Minamigo 389-1107
Toyonomachi Okura 389-1102
Toyonomachi Toyono 389-1105
Tsumashina 380-0872
Tsuno 381-0002
Tsuruga 380-0811, 380-0812, 380-0813, 380-0814, 380-0815, 380-0821, 380-0822, 380-0833, 380-0834, 380-0901, 380-0902, 380-0903, 380-0904, 380-0905, 380-0906, 380-0907, 380-8503
Uematsu 380-0802
Uwano 381-0085, 381-8567
Wakaho Hoshina 381-0102
Wakaho Kawada 381-0103
Wakaho Ushijima 381-0104, 381-2201
Wakaho Watauchi 381-0101
Wakamatsucho 380-0847
Wakamiya 381-0032
Wakasato 380-0928, 380-8553, 380-8555, 380-8582, 380-8585
Wakatsukidanchi 381-0051
Wakatsukihigashijo 381-0084
Wakatsukinishijo 381-0089
Yamadanaka 380-0876
Yanagihara 381-0012
Yanagimachi 380-0805, 380-8531, 380-8666
Yashikida 381-0055
Yashima 381-0021
Yodogabashi 380-0806
Yokomachi 380-0856
Yokosawacho 380-0861
Yokoyama 380-0807
Yoshi 381-0088
Yoshida 381-0043, 381-8558, 381-8570

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Nagano Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Nagano Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.