Matsumoto Shi, Nagano Ken, Japan – Postal Codes

List of postal codes

Place Postal code
Agata 390-0812, 390-8515, 390-8541, 390-8543
Aida 399-7402
Akanuta 399-7415
Anazawa 399-7403
Arigasaki 390-0861, 390-8603, 390-8605
Arigasakidai 390-0867
Asahi 390-0802, 390-8621
Asamaonsen 390-0303
Azumi 390-1501, 390-1502, 390-1503, 390-1504, 390-1506, 390-1507, 390-1511, 390-1512, 390-1513, 390-1514, 390-1515, 390-1516, 390-1520
Azusagawa Azusa 390-1702
Azusagawa Ueno 390-1703
Azusagawa Yamato 390-1701
¨ÃŒÃ‚·Ãƒ¼Ã‚·Ãƒ¼Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ¾Æœ¬Æ”¯Åº— 390-1189
­ÃƒÃ‚»Ã‚¤Ã‚³Ãƒ Ãƒ†ÃƒƒÃ‚¯Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 390-1293
»Â¤Ã‚³Ãƒ¼Ã‚¨Ãƒ—½Ã³Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ‘ĺ•Äº‹Æ¥­Æ‰€ 399-8707
»Â¤Ã‚³Ãƒ¼Ã‚¨Ãƒ—½Ã³Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ¾Æœ¬Å—ĺ‹Æ¥­Æ‰€ 399-8702
»Ã³ÃƒˆÃƒ©Ãƒ«Ãƒ‘ïÀ€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 399-8739
¿Â«Ãƒ¤ÃƒžÃ‚±ÃƒŸÃ‚«Ãƒ«Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 399-8744
ÑʽËïÀ€Ã‚ªãƒ¼ÃƒˆÃƒ¢Ãƒ¼Ãƒ†Ã‚£Ãƒ–·Â¹Ãƒ†Ãƒ Ã‚ºã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ¾Æœ¬Å·¥Å ´ 399-8730
ļŠÈ—¤Ä¼ŠÃ€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ç”²Ä¿¡Æ”¯Åº— 399-8738
Ä¿¡Å·žÃ‚¸Ãƒ£Ã‚¹Ã‚³Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ç®¡Ç†Æœ¬Éƒ¨ 399-8728
lj‡Å€‰Æ©ŸÅ™¨Å·¥Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 390-1183
ǟ³Å·Å³¶ÈŠÆµ¦Æ©ŸÆ¢°Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ¾Æœ¬Å·¥Å ´ 390-8714
ɕ·É‡ŽÃ€€Ã‚³Ã‚«Ãƒ»Ã‚³Ãƒ¼Ãƒ©ÃƒœÃƒˆÃƒªãƒ³Ã‚°Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 399-8720
ɕ·É‡ŽÄ¸‰È±ÃΜそÁ†È‡ªå‹•È»ŠÈ²©Å£²Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ¾Æœ¬Æ”¯Åº— 390-1197
ɕ·É‡ŽÇœŒÃ€€Æ¾Æœ¬Ç­‘Æ‘©É«˜Ç­‰Å­¦Æ ¡ 390-8531
É«˜Å±±Ç†ÅŒ–Dz¾Æ©ŸÃ€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 399-8722
ϼˆÆ ªï¼‰Ã€€Å¸‚Æ°‘¿Â¤Ãƒ Ã‚¹ 390-8539
Ɲ±Æ´‹È¨ˆÅ™¨Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 390-1298
Ɲ¾Ç¯‰Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾ 390-1185
Ɲ¾Æœ¬Å¤§Å­¦ 390-1295
Ɲ¾Æœ¬Å¤§Å­¦Ã€€Æ¾Å•†ÇŸ­ÆœŸÅ¤§Å­¦Éƒ¨ 390-1295
Ɲ¾Æœ¬Å¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Å®‰Æ›‡Æ”¯Æ‰€ 390-1592
Ɲ¾Æœ¬Å¸‚Ž¹Æ‰€Ã€€Æ¢“Å·Æ”¯Æ‰€ 390-1792
Ɲ¾Æœ¬É¤ŠÈ­·å­¦Æ ¡ 390-1182
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚¢ÃƒƒÃƒ—ëéóÉ 390-1181
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚¨Ã‚¤Ã‚³Ãƒ¼ 390-8610
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚¨Ãƒ•Ã‚±Ãƒ¼Ã‚±Ãƒ¼ 390-1187
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ã‚·ÃƒžÃ‚³Ãƒ¼ 399-8733
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€ÃƒŠÃ‚¬ÃƒŽÃƒˆÃƒžÃƒˆ 399-8712
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ãƒ‹Ã‚·Ãƒž 390-8630
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€ÃƒžÃƒ«Ã‚¤ÃƒÇ”£Å•†Ã€€Æ¾Æœ¬Æ”¯Åº— 390-1186
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ãƒ¤ÃƒžÃ‚Μ 399-8751
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Ãƒ¯Ãƒ¼Ãƒ«Ãƒ‰Ã‚¤Ãƒ³Ãƒ€Ã‚¹ÃƒˆÃƒªãƒ¼Æ¾Æœ¬ÆŠ€È¡“Ç ”Ç©¶Æ‰€ 390-1198
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ—¥É‚¦ÃƒÃƒ«Ãƒ– 399-8750
Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ³‰Ç²¾Å™¨È£½Ä½œÆ‰€ 399-8721
Æ¡œÇ”°É›»Æ°—Å·¥Æ¥­Ã€€Æ ªå¼Ä¼šÇ¤¾Ã€€Æ¾Æœ¬Æ”¯Åº— 399-8725
Chuo 390-0811, 390-8503, 390-8535, 390-8560, 390-8585
Fukashi 390-0815, 390-8502, 390-8507, 390-8511, 390-8565, 390-8707
Futaba 390-0833
Gojo 399-7401
Habaue 390-0817, 390-8505
Hara 390-0316
Hata 390-1401, 390-1492
Hiratahigashi 399-0014
Hiratanishi 399-0015
Hofukujimachi 399-7412
Honjo 390-0814, 390-8501, 390-8510, 390-8520
Hora 390-0317
Ichiba 399-0004, 399-8755
Idegawa 390-0827
Idegawamachi 390-0826
Igawajo 390-0831, 390-8518
Ikanikeisaiganaibaai 399-0000
Imai 390-1131
Iriyamabe 390-0222
Ishishiba 390-0845, 399-0007
Itaba 399-7405
Josai 390-8648, 390-8710
Josei 390-0875
Joto 390-0807
Joyama 390-0866
Kaichi 390-0876
Kamada 390-0837
Kamata 390-8533
Kambayashi 390-1243
Kanayamamachi 399-7413
Kanda 390-0822
Kariyaharamachi 399-7417
Kiri 390-0871
Kitafukashi 390-0872
Kotobukidai 399-0025
Kotobukikita 399-0011
Kotobukikoaka 399-0024
Kotobukiminami 399-0027
Kotobukinaka 399-0026
Kotobukishirasebuchi 399-0012
Kotobukitoyoka 399-0021
Koyakita 399-0039
Koyaminami 399-0038
Kukohigashi 390-1132
Marunochi 390-0873, 390-8611, 390-8620, 390-8712
Matsubara 399-0022
Metoba 390-0806
Minamiasama 390-0306
Minamihara 390-0846
Minamimatsumoto 390-0832, 390-8555, 390-8623
Misayama 390-0302
Misuzu 390-0801, 390-8602
Miyabuchi 390-0862, 390-8639
Miyabuchihommura 390-0864
Miyada 399-8711
Miyata 399-0001
Mizukuma 390-0311
Motomachi 390-0803
Muraimachikita 399-0035
Muraimachiminami 399-0036, 399-8701
Muraimachinishi 399-0037, 399-8754
Nagawa 390-1611
Nagisa 390-0841, 390-8540, 390-8601, 390-8711
Nakagawa 399-7411
Nakajo 390-0816
Nakayama 390-0823
Nakayamadai 390-0824
Namiyanagi 390-0825
Nanaarashi 399-7416
Niimura 390-1241
Nomizo Higashi 399-0034
Nomizo Mokko 399-0005
Nomizo Nishi 399-0006
Okadaibuka 390-0314
Okadamachi 390-0315
Okadamatsuoka 390-0312
Okadashimokada 390-0313
Omura 390-0304
Ote 390-0874, 390-8703
Ryoshima 390-0848
Sasabe 390-0847
Sasaga 399-0033, 399-8760
Satoyamabe 390-0221
Sawamura 390-0877
Shimadachi 390-0852, 390-8765
Shimauchi 390-0851
Shimauchi(9820.9821.9823-9830.9864- 399-8251
Shimbashi 390-0865
Shimizu 390-0805
Shinagura 390-0301
Shiraita 390-0863, 390-8702
Shonai 390-0828, 390-8530
Sorimachi 399-7418
Soyano 390-0842
Soza 390-0305
Takamiya Higashi 390-0835
Takamiya Kita 390-0836, 390-8523
Takamiya Minami 390-0843
Takamiya Naka 390-0834
Takamiya Nishi 390-0844, 390-8508
Tononoiri 399-7414
Toriide 399-7404
Tsukama 390-0821, 390-8525, 390-8550, 390-8686
Uchida 399-0023
Uzuhashi 390-0813, 390-8506
Wada 390-1242
Yokota 390-0804
Yoshino 399-0002, 399-8710

Search by Map

Find the postal code or address for any location in Matsumoto Shi, Japan with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.

Japan Zipcode Format

Find Postal Code

Each region in Matsumoto Shi has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.